Chlorid vápenatý potravinářský, min. 34%

Chlorid vápenatý potravinářský, min. 34%, 1 l

ID produktu6266
Potravinářský chlorid vápenatý zlepšuje kvalitu sýřeniny a zvyšuje výtěžnost.Více informací
82 Kč 68 Kč bez DPH

Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Chlorid vápenatý potravinářský, min. 34%
 • Baleno v plastové lahvičce
 • Vzorec: CaCl2

Použití

 • Chlorid vápenatý se používá při výrobě sýrů.
 • Výrazně zlepšuje strukturu a vlastnosti sýřeniny.

Dávkování

 • 2-4 ml na 10 litrů mléka

Skladování

 • Při pokojové teplotě

Upozornění

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

 • Kategorie nebezpečí: Vážné poškození očí/podráždění očí: Eye Irrit. 2
 • Údaje o nebezpečnosti: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Eye Irrit. 2, H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Produkt je klasifikován jako nebezpečný.
 • Signální slovo: Varování
 • Piktogramy: GHS07

Standardní věty o nebezpečnosti

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte oči a kůži .
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Parametry
  Jednotkový objem (ml)1000
  Nejčastější použitíSýr
  Velikost balení (ks)1
  Hodnocení a recenze
  Produkt nebyl hodnocen+ přidat recenzi
  Na vašem soukromí nám záleží

  Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

  Upravit moje volbyPovolit vše