Hydroxid sodný / louh - perličky
Hydroxid sodný / louh - perličky
Hydroxid sodný / louh - perličky

Hydroxid sodný / louh - perličky, 1 kg

ID produktu4080
Velmi silná žíravina, která je zároveň základní surovinou pro výrobu mýdel.Více informací
149 Kč 123 Kč bez DPH

Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

Louh sodný, kaustická soda

 • Velmi silná, žíravá alkálie, nebezpečná zvláště pro oči
 • Hydroxid sodný se dodává ve formě velmi hygroskopické perličky (nasávají vzdušnou vlhkost).
 • Základní surovina pro výrobu mýdel.

Použití - výroba mýdel

Reakcí zásady (hydroxid) a esterů mastných kyselín (oleje a tuky) dochází ke zmýdelnění - vznikají sodné soli mastných kyselin (mýdla) a glycerol.

 • Po zmýdelnění už v mýdle nezůstává žádný hydroxid, protože celý kompletně zreaguje (pokud se nedávkoval v přebytku!) a vytvoří mýdlo a glycerin.
 • Rozpustnost ve vodě 113 g/100 ml při 25 °C

Upozornění

Omezení: Prodej jen od 18 let.

 • Hydroxid sodný není sice hořlavý ani výbušný, ale je to velmi silná žíravina a zdraví škodlivá látka.
 • Hydroxid sodný silně leptá veškeré tkáně v organismu. Zmýdelňuje tuky, koaguluje bílkoviny, odnímá z tkání vodu.
 • Při požití způsobuje zejména poleptání jícnu (nikoli žaludku jako u kyselin; při větších požitých množstvích však může být vážně poleptán i žaludek a tenké střevo), s rizikem nekrózy, žilní trombózy nebo až perforace jícnu.
 • Velmi vážné následky způsobuje hydroxid sodný při zasažení očí, rychle proniká do rohovky a přední oční komory, i přes zdánlivě malé časné příznaky může způsobit slepotu.
 • Při poleptání okamžitě omývejte napadené místo pokožky proudem studené vody a následně neutralizujte poleptané místo slabou kyselinou (zředěný ocet nebo kyselina citronová).
 • Při zasažení očí se nesmí nikdy neutralizovat, pouze neustále vymývat vodou. Pokud se jedná o poleptání většího rozsahu, zasažení očí či přetrvávající zdravotní potíže, navštivte ihned lékaře.
 • Výrobek je klasifikován jako ŽÍRAVÝ.

Bezpečnost

Bezpečnostní upozornění: GHS05 - korozivní a žíravé látky.

Obsah nebezpečných látek: Hydroxid sodný

Signální slovo: Nebezpečí. H290 - Může být korozivní pro kovy. H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P405 - Skladujte uzamčené. P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Složení

 • NaOH min. 99% (CAS 1310-73-2), uhličitan sodný (Na2CO3) max. 0,6 %, NaCl max. 0,1 % sírany max. 0,1 %
Parametry
Jednotková váha (g)1000
Velikost balení (ks)1
Země původuEU
Hodnocení a recenze
Produkt nebyl hodnocen+ přidat recenzi
Na vašem soukromí nám záleží

Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

Upravit moje volbyPovolit vše