Klementinka (Clementine) esenciální olej

Klementinka (Clementine) esenciální olej, 10 ml

ID produktu4683
Díky povznášejícímu aromatu je tento esenciální olej skvělý pro čištění a zlepšení nálady.Více informací
57 Kč 47 Kč bez DPH

Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Klementinkový olej je členem čeledi Rutaceae. Tento olej má svěží ovocnou vůni a je klasifikován jako horní střední tón.
 • Clementine se dobře mísí s kafrovým, citrusovým, bylinkovým, květinovým, mátovým, kořenitým a dřevitým olejem.
 • Díky povznášejícímu aromatu, který má, je skvělý pro čištění a zlepšení nálady.
 • Botanický název Citrus nobilis
 • Čeleď Rutaceae
 • Část rostlin surová kůra
 • Vůně svěží citrusová vůně.
 • Původ Jižní Afrika
 • Extrakce lisovaný za studena

Upozornění

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

 • Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • Skladujte uzamčené.
 • Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 • Signální slovo: Nebezpečí
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry. H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 - Dráždí kůži. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411-Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO.
 • P261 – Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/pár/aerosolů.
 • P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P310+P331 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení.
 • P302+P352+P333+P313 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Pokud se objeví podráždění kůže nebo vyrážka: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Doplňkové informace o nebezpečí: Obsahuje LIMON ENE, PIN EN ES. Může vyvolat alergickou reakci
Parametry
Jednotkový objem (ml)10
Velikost balení (ks)1
Země původuJižní Afrika
Hodnocení a recenze
Produkt nebyl hodnocen+ přidat recenzi
Na vašem soukromí nám záleží

Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

Upravit moje volbyPovolit vše