Sandal wood oil/ santalová silice (amyris)

Sandal wood oil/ santalová silice (amyris), 50 ml

ID produktu4581
Podporuje atmosféru relaxace a meditace.Více informací
380 Kč 314 Kč bez DPH

Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Západoindický santalový olej

Charakteristika

 • Amyris Balsamifera
 • Santal bílý je strom, pocházející ze západní Indie (Indie, Pákistán, Nepál, Bangladéš Srí Lanka). Jeho dřevo je mimo jiné základem indických vonných tyčinek.
 • Amyris balsamifera je aromatický keř, dosahující m vysoká velikost 2-4, nebo malý strom, původem z Kuby.
 • POZOR: Nejedná se o éterický olej ze santalu bílého (Santalum album) z čeledi santálovité (Santalaceae), ale z Amyris balsamifera z čeledi routovité (Rutaceae), což jsou zcela nepříbuzné druhy!
 • Rozpustnost: v tucích a v lihu

Použití

 • V kosmetice se používá pro krásnou dřevitou vůni santalového dřeva.
 • Používá se jako přírodní fixátor vůn. Díky své teplé dřevité vůni se hodí i do pánských krémů a parfémů.

Složení

 • 100% přírodní esenciální olej, destilováno s vodní parou
 • INCI: Amyris Balsamifera Bark oil

Upozornění

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

 • Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • Skladujte uzamčené.
 • Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 • H315 Dráždí kůži
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodbými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P261 Zamezte vdechování orachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.
 • P272 Neodnášejte kontaminovaný pracovní oděv z pracoviště
 • P333 + P313 Dojde k podráždění kůže nebo vyrážce: Získejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P302 + P352 PŘI STYKŮ S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím jej vyperte.

EINECS/ELINCS: 291-076-6

CAS: 90320-49-3

Parametry
Jednotkový objem (ml)50
Velikost balení (ks)1
Hodnocení a recenze
Produkt nebyl hodnocen+ přidat recenzi
Na vašem soukromí nám záleží

Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

Upravit moje volbyPovolit vše