Vetiver esenciální olej

Vetiver esenciální olej, 100 ml

ID produktu4435
Vetiver je plný antiseptických a antispasmodických vlastností, které se využívají zejména v produktech na podporu klidného spánku.. Je známo, že jeho aroma je hluboce vyvažující, uklidňující a uzemňující.Více informací
1 890 Kč 1 562 Kč bez DPH

Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Vetiverový olej je členem čeledi Poaceae. Tento olej má zemitou, dřevitou vůni a je klasifikován jako základní tón. Vetiver se dobře mísí se zemitými, mátovými a dřevitými oleji.
 • Vetiver je plný antiseptických a antispasmodických vlastností, které se využívají zejména v produktech na podporu klidného spánku.. Je známo, že jeho aroma je hluboce vyvažující, uklidňující a uzemňující.
 • Esenciální olej
 • Rostlina vetiver je známá již od dob starověké Indie a pro své uklidňující účinky je nazývána „olejem klidu“. Esenciální olej se dokonce v aromaterapii používá ke zmírnění hněvu, hysterie a podrážděnosti.
 • Botanický název: Vetiveria zizaniodes, používá se kořen
 • Extrakční parní destilace
 • Konzistence je těžká a viskózní. Vůně Vetiver má zemitou, dřevitou vůni charakteristickou pro většinu esenciálních olejů získaných z kořenů v zemi. Mísí se se zemitými, mátovými a dřevitými oleji.

Použití

 • Nikdy nepoužívejte čisté oleje na pokožku bez ředění, nikdy nepoužívejte vnitřně, chraňte před dětmi a očima, vždy zkontrolujte, zda neexistují nějaké zdravotní problémy, které by mohly způsobit problém. Pokud máte nějaké pochybnosti, vyhledejte pomoc.

Upozornění

 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.
 • Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:
 • Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené.
 • Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 • Uchovávejte prosím mimo dosah dětí a zvířat a používejte vonné oleje na dobře větraném místě. Pokud je vaše pokožka citlivá, používejte rukavice. S vonnými oleji je vždy třeba zacházet opatrně a bezpečně.
 • Signální slovo: Varování
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P262 - Zabraňte vniknutí do očí, na kůži nebo na oděv.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut nepřetržitě vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a je to snadné – pokračujte ve vyplachování.
 • P391 – Seberte uniklý produkt.
Parametry
Jednotkový objem (ml)100
Velikost balení (ks)1
Země původuIndonésie
Hodnocení a recenze
Produkt nebyl hodnocen+ přidat recenzi
Na vašem soukromí nám záleží

Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

Upravit moje volbyPovolit vše